Aoyama International Education Institute

English
簡体中文
繁體中文
한국어
Việt
日本語
Indonesia

 

Aoyama International Education Institute แนะแนวการศึกษาต่อ

การดูแลเรื่องการศึกษาต่อปริญญาตรี

สัมนาการศึกษาต่อปริญญาตรี

มีการจัดสัมนาอยู่เป็นระยะๆ โดยจะมีข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่จะต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี

<เนื้อหา>
・เค้าโครงและวิธีการสอบของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
・แนวโน้มและจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในการสอบเข้ามหาวิทยาแต่ละแห่ง
・อธิบายและติวสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)
・อธิบายและติวสอบวิชาที่ใช้สอบเข้าศึกษาต่อ(สายศิลป์・สายวิทย์)
・ข่าวสารการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย


สัมนาการศึกษาต่อปริญญาตรีโดยนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว

ฟังคำแนะนำวิธีการทำอย่างไรให้สอบผ่านจากผู้มีที่เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเชิญนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในปลายเดือนกรกฎาคมมา
และนอกจากนี้ยังมีช่วงสำหรับการปรึกษากับรุ่นพี่อีกด้วย

สัมนาการศึกษาต่อปริญญาตรีโดยนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว  สัมนาการศึกษาต่อปริญญาตรีโดยนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว


ปรึกษาการศึกษาต่อปริญญาตรี

นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ก็ยังมีอาจารย์ท่านอื่นที่รู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อประจำอยู่ที่โรงเรียนตลอดเวลา  ซึ่งสามารถช่วยดูเนื้อหาในบทความสั้น , ใบยื่นความจำนงเข้าเรียนฯลฯให้ได้


การสอบสัมภาษณ์จำลอง

สามารถฝึกซ้อมแนวการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัย


การออกหนังสือแนะนำจากโรงเรียน

ทางโรงเรียนมีระบบการออกหนังสือแนะนำสำหรับการสอบคัดเลือกให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
สถาบันที่นักเรียนสอบเข้าได้ในปี2011


นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ การขอสอบสัมภาษณ์จำลอง และการขอหนังสือแนะนำสำหรับการสอบคัดเลือกจากโรงเรียน ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ
 kyomu@aoyama-international.com

▲TOP

หลักสูตร EJUและ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษวิชาความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรTOEFL
เปิดสอน 4 วิชา ได้แก่ Listening・Writing・Reading・Speaking โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำคะแนน iBTให้ได้50คะแนนขึ้นไปซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการสมัครสอบ โดยมีการฝึกพื้นฐานในการทำโจทย์ซึ่งจะเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายเพื่อให้คุ้นเคยกับการทำข้อสอบ


การสอบภาษาอังกฤษ
เรียนไวยากรณ์,สำนวน,โครงสร้างประโยคที่จำเป็นสำหรับการสอบภาษาอังกฤษของแต่ละมหาวิทยาลัย(Waseda University, Meiji University, Chuo University, Housei University ฯลฯ) โดยมีเนื้อหาในเรื่องของไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค การอ่านบทความยาว การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และก่อนสอบจะมีการฝึกการทำข้อสอบเก่าเพื่อสร้างทักษะการอ่านเร็ว


ความรู้เบื้องต้นในการสอบภาษาอังกฤษ
เป็นหลักสูตรเสริมความรู้ทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานในระดับมัฐยมปลายให้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น การอ่านบทความยาว ฯลฯ ซึ่งเหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่เมื่อทำข้อสอบแล้วรู้สึกว่ายาก หรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเรียนหลักสูตรการสอบภาษาอังกฤษ


วิชาความรู้ทั่วไป

วิชาความรู้ทั่วไป
ฝึกทำข้อสอบเก่า(ข้อสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่มีอัตราการออกสอบสูง ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมกำลังใจในการทำข้อสอบ และนอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างทักษะความสามารถในการทำ*ข้อสอบแนวประยุกต์ความรู้ และ**ข้อสอบแนวตัวเลือกมีคำตอบคล้ายกัน ด้วยการอธิบายโจทย์ข้อนั้นๆอย่างละเอียด
*ข้อสอบแนวประยุกต์ความรู้ (Sou-gou-mon-dai):เป็นข้อสอบที่นำเนื้อหาวิชาตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมาออกสอบ เช่น สังคมกับเศรษฐศาสตร์
**ข้อสอบแนวตัวเลือกมีคำตอบคล้ายกัน(Rui-ji-mon-dai):เป็นข้อสอบที่แต่ละตัวเลือกจะมีคำตอบต่างๆที่กำหนดมาให้เหมือนกันแต่จะวางสลับที่กัน จากนั้นให้เลือกตัวเลือกซึ่งเมื่อนำไปเติมในเนื้อหาของโจทย์ซึ่งถูกเว้นช่องว่างไว้แล้ว ทำให้เนื้อเรื่องถูกต้อง


ความรู้เบื้องต้นวิชาความรู้ทั่วไป
เป็นหลักสูตรเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กับโลกอย่างไร ซึ่งจะ ไม่ใช่เป็นเพียงการท่องจำคำศัพท์ หรือปีรัชสมัยที่สำคัญเท่านั้น แต่จะฝึกให้สามารถทำโจทย์ได้อย่างถูกต้องด้วยการทำ ความเข้าใจระบบสังคมของประเทศญี่ปุ่น แนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มเรียนจากอะไรดี


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์Ⅰ
เป็นการเตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)ซึ่งจะเป็นคอร์สคณิตศาสตร์①ที่จำเป็นต่อการสอบสายศิลป์(สายบริหาร,สายพาณิชยกรรมศาสตร์) โดยจะยึดการฝึกทำโจทย์สำหรับสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)เป็นหลัก ซึ่งจะมีการอธิบายความรู้และเนื้อหาที่สำคัญใจแต่ละข้อ


คณิตศาสตร์Ⅱ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสายวิทย์ซึ่งจะเป็นการสร้างทักษะความสามารถสำหรับการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งคอร์สคณิตศาสตร์②นี้จะเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานและเก็งแนวข้อสอบที่มีขอบเขตเนื้อหาการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)


ความรู้เบื้องต้นคณิตศาสตร์สายศิลป์
เป็นหลักสูตรพื้นฐานการเรียนรู้ในเรื่องของสูตรทางคณิตศาสตร์และการทำโจทย์ ก่อนที่จะทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์มัธยมปลาย นอกจากนี้ยังมีการทำความเข้าใจในขอบเขตคณิตศาสตร์Ⅰของญี่ปุ่น และเรียนการเฉลยโจทย์ด้วยภาษาญี่ปุ่น แม้จะเป็นนักเรียนที่จะสอบสายวิทย์ก็สามารถเพิ่มความรู้ได้ด้วยการเรียนหลักสูตรนี้ เนื่องจากมีการเรียนพื้นฐานเริ่มต้นที่เหมือนกับคณิตศาสตร์Ⅱ


วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสายวิทย์ โดยฝึกทำข้อสอบเก่าซึ่งจะเสริมสร้างพื้นฐานที่อยู่ในกรอบของเนื้อหาที่ออกสอบในข้อสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)ให้แน่นยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเสริมเนื้อหาการเรียนในจุดที่แตกต่างกับประเทศของตน นอกจากนี้หลังจากการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)แล้วก็ยังจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าเรียนสายวิทย์ อีกด้วย


ภาษาญี่ปุ่น

ความรู้เบื้องต้นในการสอบภาษาญี่ปุ่น
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายจะเข้าเรียนหลักสูตรศึกษาต่อปริญญาตรีในภาคการศึกษาเดือนเมษายน และผู้ที่กำลังคิดว่าจะสอบแต่มองว่าการเตรียมสอบจากการเรียนในชั่วโมงเรียนนั้นยังไม่พอ รวมทั้งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเสริมการเรียนหลังจากเดือนเมษายน โดยจะเริ่มการฝึกการอ่าน การฟัง การอ่านพร้อมฟัง การเขียน สำหรับการเตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน

 

การสอบภาษาญี่ปุ่น(EJU)
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบในเดือนมิถุนายนได้ไม่สูง ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มเรียนEJU และผู้ที่ยังไม่เคยสอบEJU โดยจะฝึกทำโจทย์ให้ชำนาญและให้ทันเวลา นอกจากนี้ยังจะคอยดูแลผู้ที่ไม่เข้าใจวิธีการเขียนเชิงบรรยายตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย

 

การสอบภาษาญี่ปุ่น(บทความสั้น)
เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และเนื่องจากสามารถเขียนเชิงบรรยายในEJUไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นในภาคการศึกษาฤดูร้อนนี้จะมีการสอนให้ผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนการเขียนบทความสั้นให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและคณะที่ตั้งใจไว้

▲TOP

ช่วงเวลาในการเปิดคอร์สเรียนและค่าเล่าเรียน

※หลังจากสมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
※จำนวนครั้งทั้งหมดและช่วงเวลาในการเปิดคอร์สเรียนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินหรือปีนั้นๆ
※ไม่สามารถเรียนโดยระบุเป็นจำนวนครั้งได้
※กรณีที่มีการเลิกเรียนกลางคัน จะไม่คืนค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือ
※ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียนและตำราเรียน
※รายละเอียดด้านบนนี้เป็นกรณีที่เปิดหลักสูตรโดยมีนักเรียนตั้งแต่3คนขึ้นไป อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมี2 คนหรือน้อยกว่า ก็สามารถเปิดหลักสูตรได้ โดยขอให้ปรึกษาทางโรงเรียน

▲TOP

สถาบันที่นักเรียนสอบเข้าได้

▲TOP

ผลการสอบ

ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)

รายละเอียดการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ดูที่นี่

 การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่2 วันที่13 พฤศจิกายน 2011

▼คะแนนเฉลี่ย▼คะแนนสูงสุด

คะแนนภาษาญี่ปุ่น 368 คะแนน ซึ่งสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น▲TOP